พระเกียรติคุณด้านการศึกษา

พระเกียรติคุณ ด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงอารธนา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น กรมหมื่นวชิญาณวโรรส
ให้ทรงเป็นประธานอำนวยการจัดการศึกษาในหัวเมือง
ทั่วพระราชอาณาจักร เพื่อขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้แพร่หลายทั่วถึงแก่ราษฎรทั่วราชอาณาจักร
นับเป็นการพัฒนาการศึกษาครั้งใหญ่ในประเทศไทย

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการพัฒนาสยามประเทศ

monks kowtow and kneel_4194054 copy

ให้กำเนิดการศึกษา "นักธรรม"

พระกรณียกิจสำคัญประการแรก คือ การจัดการศึกษาแก่ภิกษุสามเณร เพื่อให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีการจัดการมาแต่ก่อน เป็นเหตุให้เกิดมีหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า นักธรรม ขึ้นเป็นครั้งแรก

monks read scriptures_4194015 copy

วางรากฐานมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

การตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาแนวใหม่ เป็นการวางรากฐานเพื่อการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเวลาต่อมา

law-icon05-free-img.png

วางรากฐานประถมศึกษาแห่งชาติ

การจัดการศึกษาหัวเมืองมุ่งขยายการศึกษาของราษฎรให้แพร่หลายไปสู่ราษฎร ให้ราษฎรเข้าถึง “รากเหง้าของการศึกษาของไทย” นั่นคือการศึกษาที่อิงอยู่กับพระพุทธศาสนา ฉะนั้น โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาหัวเมืองที่จัดขึ้นในครั้งนี้จึงประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน คือ วิชาความรู้ วิชาเครื่องเลี้ยงชีพ และวิชาธรรมปฏิบัติ

law-icon07-free-img.png

ปรับปรุงมาตรฐานพระปริยัติธรรม

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมขึ้น ด้วยพระดำริที่ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมในภาษาไทยเป็นวิธีที่จะช่วยให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระธรรมวินัยง่ายขึ้น

law-icon08-free-img.png

พระกรณียะสำคัญประการแรกของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ พระองค์นั้นก็คือ เรื่องการศึกษา เพื่อความกะทัดรัดในการเล่า และ เพื่อความเข้าใจง่ายของท่านผู้ฟังจะขอสรุปประเด็นหรือหัวข้อสำคัญ ในพระกรณียะด้านการศึกษาของพระองค์เป็น ๕ ประเด็น คือ 
๑. ทรงริเริ่มการศึกษาพระพุทธศาสนาแนวใหม่ 
๒. ทรงตั้งหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานแก่คณะสงฆ์ 
๓. ทรงปรับปรุงการศึกษาขั้นสูงของคณะสงฆ์ให้ได้มาตรฐาน 
๔. ทรงพระดำริพัฒนาการศึกษาของภิกษุสามเณรให้กว้าง ขวางทันโลก 
๕. ทรงวางรากฐานการศึกษาขั้นประถมของชาติ

สมเด็จพระมหาสมณ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

Mindmap ด้านการศึกษา

การศึกษา 

พระกรณียะสำคัญประการแรกของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ พระองค์นั้นก็คือ เรื่องการศึกษาเพื่อความกะทัดรัดในการเล่า และเพื่อความเข้าใจง่ายของท่านผู้ฟังจะขอสรุปประเด็นหรือหัวข้อสำคัญในพระกรณียะด้านการศึกษาของพระองค์เป็น ๕ ประเด็น คือ

๑. ทรงริเริ่มการศึกษาพระพุทธศาสนาแนวใหม่
๒. ทรงตั้งหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานแก่คณะสงฆ์
๓. ทรงปรับปรุงการศึกษาขั้นสูงของคณะสงฆ์ให้ได้มาตรฐาน
๔. ทรงพระดำริพัฒนาการศึกษาของภิกษุสามเณรให้กว้าง ขวางทันโลก
๕. ทรงวางรากฐานการศึกษาขั้นประถมของชาติ

โลโก้

พระมหาสมณานุสรณ์

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔.

Scroll to Top