Prince-Patriarch Vajirañāṇavarorasa Events

พระมหาสมณานุสรณ์จัดโดยเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปาฐกถา เรื่อง พระมหาสมณานุสรณ์ แสดงโดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต จัดโดยเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด และ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระคุณูปการที่มีต่อคณะสงฆ์และการศึกษาไทย

7 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสัมมนาทางวิชาการ ออนไลน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ งาน พระมหาสมณานุสรณ์ วาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หัวข้อบรรยาย เรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการพระศาสนา การคณะสงฆ์ และพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม โดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

7 August, 2021

หลบมุมอ่าน EP. 84: พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ครบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งในปี 2564 องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก ยกย่องให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้วยคุณูปการของพระองค์ที่มีต่อบ้านเมืองในด้านพุทธศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ดนัย พลอยพลาย จะมาเล่าถึงเรื่องราวของพระองค์ ประกอบด้วย พระประวัติ พระกรณียกิจ พระนิพนธ์ที่นำมาเล่าให้กับผู้ฟังฟังจำนวน 4 เล่ม ได้แก่ (1) พระประวัติตรัสเล่า (2) พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ (3) เบญจศีล เบญจธรรม และ (4) พุทธประวัติ
อาจารย์ดนัยยังได้ให้ข้อมูลในด้านประวัติศาสตร์ทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม บริบทของสยามในยุคล่าอาณานิคม การปรับตัวของชนชั้นนำ การผสมผสานรากฐานของสยามแบบจารีตกับความเป็นสมัยใหม่ และหนึ่งในนั้นคือการทำงานด้านพระศาสนาของสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน

พระมหาสมณานุสรณ์ : รัฐบาลและองค์การยูเนสโกร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

สัมมนาทางวิชาการ (Zoom/Facebook Live)
เรื่อง พระมหาสมณานุสรณ์ :
รัฐบาลและองค์การยูเนสโกร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระมหาสมณานุสรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเช้า

โครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พระมหาสมณานุสรณ์: 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.00 น. (เริ่มบรรยายหัวข้อแรก 09.30) ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook คณะอักษร จุฬาฯ กำหนดการมีดังนี้ ภาคเช้า 09.30-12.00 น. วิทยากรผู้ดำเนินการอภิปราย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีวณิชย์กุล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

พระมหาสมณานุสรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคบ่าย

โครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พระมหาสมณานุสรณ์: 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-16.00 น. (เริ่มบรรยายหัวข้อแรก 09.30) ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook คณะอักษร จุฬาฯ กำหนดการมีดังนี้ ภาคเช้า 09.30-12.00 น. วิทยากรผู้ดำเนินการอภิปราย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีวณิชย์กุล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

การสมัมนาทางวิชาการ ในงาน พระมหาสมณานุสรณ์

การสัมนาทางวิชาการ ในงาน พระมหาสมณานุสรณ์ วาระ ครบ ๑๐๐ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จัดโดยศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และคณะอัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทาง zoom/facebook Live

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) แสดงพระธรรมเทศนา มนุสฺสนาคกถา

วันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง วันอาทิตย์ ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ภาคเช้า ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรค่ำ

โรงเล่า EP 9 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ และเรื่องราวของพระองค์

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “โรงเล่า” เสิร์ฟ(เรื่อง)เล่า หลากหลาย จากโรงบ่ม (วัฒนธรรม)อินเดีย เพื่อให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำสัมผัสรสชาติ(เรื่อง)เล่าแสนอร่อย ละมุนหู ชง(เรื่อง)

วงเล่า สนทนาประสาคนเมากันในหัวข้อ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ และเรื่องราวของพระองค์”
ชงเล่าโดยขาประจำเจ้าเก่า ชานป์วิชช์&บุณฑริกา พร้อมด้วยแขกร่วมวงเล่าคนพิเศษ พระมหาเพิ่มพูน สุขเวสโก และอาจารย์ดนัย พลอยพลาย กับ
บรรยากาศสบายๆ ในโรงเล่าแห่งนี้ ที่เก่า ที่เดิม LIVE บนหน้าเพจสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

Scroll to Top